Pravidla závodu RML 2017

 

Část I. – Základní informace

Název závodu: Relí Monte Libušín – 12 a 1/2 hodiny 4x4 Ofroud VRC (14. ročník)

Termín akce: 21. – 22. 4. 2017 

Místo konání: Libušín (okr. Kladno), místo bude upřesněno

Pořadatel: Junácké středisko 213.04 „MÍR“ Libušín

Kontakt: https://www.facebook.com/events/1525539494379833/?ref=ts&fref=ts

               https://www.facebook.com/skautilibusin

e-mail: kalamita.sk@seznam.cz


 

Část II. – Kategorie a ceny


 

Závodu se účastní dvoučlenné hlídky - posádky. Ve zcela výjimečných případech může být umožněno doplnění dvoučlenné hlídky o třetího člena. Věkové omezení platné pro všechny účastníky (mimo tzv. „Hlídek sponzorů“) je 15 až 99 let. Registrační poplatek (startovné) činí 262,-/os při úhradě do 15.3.2017 včetně (datum připsání platby na účet) , při úhradě po tomto datu, nebo na místě činí poplatek 363,-/os. „Hlídky sponzorů“ startují zdarma. Počet účastníků je limitován pouze kapacitou turistické základny.


 

Soutěžící jsou registrováni v následujících kategoriích:

 1. Skautská hlídka (SH) - posádka dvou soutěžících ve věkovém rozmezí 15 až 99 let, kde min. jeden soutěžící musí být členem „Junáka - svazu skautů a skautek ČR“ Členství v této organizaci je nutné prokázat platnou členskou legitimací, nebo jakýmkoli jiným potvrzením s razítkem od příslušného střediska.
 2. Neskautská hlídka (NH) - posádka dvou soutěžících ve věkovém rozmezí 15 až 99 let, kde ani jeden soutěžící není členem „Junáka - svazu skautů a skautek ČR“
 3. Hlídka sponzorů (HS) - posádka dvou soutěžících bez věkového omezení, kde je alespoň jeden soutěžící přímým sponzorem závodu RML 2017 (případně sponzorem vyslaný zástupce)


 

Hlídky všech kategorií mohou být chlapecké, dívčí nebo smíšené; ve výsledném bodování tyto rozdíly nejsou zohledněny. Umístění jednotlivých hlídek je soutěžícím oznámeno při vyhlašování výsledků podle celkové Výsledkové listiny, případně mohou být později zveřejněna umístění podle jednotlivých kategorií.


 

Putovní pohár získává pouze vítězná skautská hlídka. Pokud zvítězí neskautská hlídka, putovní pohár získává skautská hlídka s nejlepším umístěním. Tento pohár se propůjčuje hlídce vždy na dobu jednoho roku, po kterém musí hlídka zabezpečit jeho navrácení zpět organizátorům závodu, včas před vyhlášením výsledků následujícího ročníku RML.


 

Ceny pro první tři místa se přidělují bez ohledu na rozdělení podle kategorií, tedy pouze podle celkové Výsledkové listiny. Je na uvážení organizátorů, zda udělí ještě ceny podle umístění v jednotlivých kategoriích, cenu útěchy apod. Na vymáhání cen není právní nárok. Hlídky sponzorů nemají nárok na žádnou z hlavních cen, kromě „malého“ poháru. 

Část III. – Všeobecná pravidla


 

 1. Všichni soutěžící jsou v den předcházející samotnému závodu hromadně seznámeni s pravidly závodu a orientačním časovým harmonogramem (pravidla jsou po celou dobu konání akce umístěna na informační nástěnce v jídelně TZ, případně jsou k dispozici u hlavního rozhodčího či velitele závodu). Dále budou soutěžícím ústně sděleny organizační informace, případně bezpečnostní instruktáž a další pokyny.
 2. Každá hlídka je povinna před startem závodu oznámit pořadateli číslo mobilního telefonu (pokud jej vlastní) pro případ nouzové situace, pokud tak neučinila již při přihlášení.
 3. Každá hlídka obdrží před startem závodu následující podklady: Startovní číslo (SPZ), Průvodku, Mapu závodu, případně potřebné věci pro plnění „Úkolů na cestu“.
 4. Hlídky si ve svém vlastním zájmu berou na trať závodu:
  • povinnou výbavu ……… karta ZP a min. 1 funkční mobilní telefon
  • doporučenou výbavu …. osobní lékárnička a OP
  Jakákoli ostatní výstroj a výzbroj je ponechána na vlastním uvážení hlídek.
 5. Závod startuje okamžikem výstřelu ze startovní pistole. Start je hromadný a hlídka se po trati (resp. během celé doby závodu) může pohybovat pouze pěšky. Vyloučeno je tedy použití jakýchkoli dopravních prostředků pokud k tomu nedá pořadatel pokyn a porušení tohoto pravidla může být odměněno až anulováním všech bodů. V případě zdravotních potíží je možné požádat o odvoz na základnu, s bodovou penalizací 30 b. a zákazem plnění dalších disciplín mimo Úkolu v cíli. Zahájení a ukončení závodu je na pozemku TZ.
 6. Hlídka se na trati závodu musí pohybovat stále kompletní, kromě plnění úkolů dle pokynů na stanovištích, či v nestandardní krizové situaci. Pokud dorazí na stanoviště pouze jeden člen posádky, nebude mu plnění úkolu umožněno. Hlídka se na stanovišti prokáže startovním číslem (SPZ) a poskytne Průvodku pro bodové ohodnocení.
 7. Trasa závodu není pevně stanovena, všechna stanoviště lze zdolávat v jakémkoli pořadí. Každá hlídka si tedy volí vlastní taktiku postupu, od které se pak odvíjí celková délka trasy, která však neklesne pod 40 km.
 8. Závod je tvořen celkem 12 a 1/2 disciplínami:
  1. - 9. disciplína …Stanoviště umístěná v terénu (z toho 1 je samoobslužné)
  10. - 12. disciplína …„Úkoly na cestu“
  1/2. disciplína …nebodovaný „Úkol v cíli“, po jehož splnění se stopuje celkový čas
 9. Umístění terénních stanovišť je vyznačeno v Mapě závodu, avšak bez určení, o jaké stanoviště se jedná. Výpis všech disciplín s jejich popisem je pak součástí Průvodky. Jednotlivá stanoviště nejsou v terénu nijak jednotně označena. Mapa závodu bývá každý rok určitým způsobem netradičně upravena.
 10. Úkol smí plnit vždy jen jedna hlídka (není-li stanoveno jinak), rozhoduje pořadí příchodu kompletních hlídek na stanoviště. Případné čekací doby na stanovištích se nepíší (!) a neodečítají se z výsledného času (vzhledem k možnosti individuální strategie postupu).
 11. Bodové hodnocení splněného úkolu je na každém stanovišti 1 - 10 b., stejně jsou pak bodovány i „Úkoly na cestu“. Na bonusových stanovištích s přídavným označením „STK“ a „ME“ je bodový rozsah splněného úkolu 2 - 20 b. Tato dvě stanoviště jsou barevně odlišena v Průvodce závodu. Pokud hlídka na jakémkoli stanovišti úkol nesplní vůbec, získává 0 b.
 12. Počet získaných bodů je zapsán přímo do Průvodky, s podpisem Garanta disciplíny či jeho zástupce. V případě ztráty Průvodky vinou hlídky nastávají možnosti:
  a) Všechny takové posádky jsou neprodleně diskvalifikovány a nebude jim umožněno plnění dalších disciplín (jsou-li stanoviště volná, mohou posádky dostat možnost vyzkoušet si úkol, ale již mimo závod).
  b) Na žádost hlídky může velení závodu dle svého uvážení povolit všem takto postiženým hlídkám pokračovat v závodu a jejich získané body se dodatečně odečtou z kontrolních záznamů na stanovištích, pokud jsou všude vedeny. Ztráta Průvodky je pak vždy penalizována odečtením 25 b. z výsledného bodového součtu.
 13. Hlídka musí mít po celou dobu závodu u sebe jak Průvodku, tak rovněž Startovní číslo (SPZ). V případě ztráty tohoto Startovního čísla je hlídka penalizována ztrátou 25 bodů.
 14. Časový limit pro absolvování trati závodu je 12 a 1/2 hodiny od startu. V tento okamžik se také všechna stanoviště (kromě „Úkolu v cíli“) neprodleně uzavírají. Výjimkou delší doby otevření stanoviště je případ, kdy se hlídka dostaví na stanoviště a začne plnit úkol ještě před tímto časovým limitem, nebo pokud hlídka ve stejném případě čeká na splnění úkolu již plnící hlídky.
 15. Hlídka musí dorazit do cíle kompletní. Stane-li se tak před vypršením limitu pro absolvování trati závodu a má-li hlídka navštívena všechna stanoviště s pokusem o jejich splnění, získává za každých 15 minut bodový bonus 2 body. Pokud hlídka dorazí do cíle po časovém limitu, je za každých započatých 15 minut vždy bodově penalizována ztrátou 2 bodů.
 16. Výsledková listina s konečným umístěním hlídek je sestavena na základě celkového bodového hodnocení hlídek, vítězí posádka s nejvyšším počtem dosažených bodů. V případě rovnosti bodů je rozhodující lepší výsledný čas.
 17. Pokud registrovaná hlídka nebude z jakéhokoli důvodu startovat (např. náhlé zdravotní důvody), bude jí po domluvě s organizátory vrácena část startovného.
 18. Soutěžící se mohou účastnit závodu pouze v případě, že nejsou pod vlivem jakýchkoli alkoholických nápojů a omamných látek.


 

Část IV. – Závěrečná ustanovení


 

Všichni účastníci závodu se zaplacením registračního poplatku zavazují dbát pokynů pořadatelů (nebo jimi pověřených osob) po celou dobu konání akce a řídit se provozním řádem turistické základny „Labyrint“, vyvěšeným v chodbě objektu. Dále se také zavazují respektovat obecně platná nařízení o pohybu na území s jakýmkoli stupněm ochrany přírody.


 

Porušením „Pravidel závodu RML 2017“ či uvedením chybných a neúplných údajů při přihlášení a registraci se hlídka vystavuje případné diskvalifikaci. Tímto postihem, ani případným vyloučením ze závodu vzhledem k hrubému porušení pokynů pořadatele nevzniká nárok na vrácení registračního poplatku. Každý soutežící plně odpovídá za svůj aktuální zdravotní stav.


 

Pořadatel si vyhrazuje v nestandardních situacích právo na výjimky z Pravidel závodu. Také rozhoduje ve sporných případech a konečný verdikt je závazný pro všechny účastníky vzniklé situace. Případné protesty je nutné podat Hlavnímu rozhodčímu či Veliteli závodu do jedné hodiny po časovém limitu pro absolvování trati závodu (tj. do 13,5 hod od startu závodu).


 

Námitky a neshody týkající se konkrétního plnění disciplíny na stanovišti je třeba neprodleně oznámit Garantovi příslušného stanoviště (nebo jeho zástupci).


 

V kompetenci pořadatele je případné zrušení závodu vzhledem k malému počtu přihlášených či následně startujících hlídek. V tomto ani v žádném jiném případě nevzniká nárok na úhradu nákladů, které hlídky vynaložili v souvislosti s tímto závodem.


KT RML 2017
Petr Uzel - Kalamita - Velitel závodu 
Aktualizace: 8. 2. 2017

Ojedinělý outdoorový závod pro pěší po kladensku.

 Více zde: https://www.junak-libusin.cz/reli-monte-lubusin/pravidla/